Частна езикова гимназия „Проф.Иван Апостолов”

Контакти с нас

Skype: ivanapostolov5

тел:   +359 2 9549 465

мобилен: +359 895 700 604

email: ivanapostolov_school@yahoo.com – Татяна Нанчева – помощник директор

email: m.trencheva@ivanapostolov.bg – Маргарита Тренчева – помощник директор

Гид: Полина Димитрова и Таня Глухчева

Интернет сайт: http://ivanapostolov.bg/

История

ЧЕГ „Проф.Иван Апостолов” (преобразувана през м. юни 2012г. в ЧСОУ„Проф.Иван Апостолов”) е създадена със Заповед на МОН, Държавен вестник бр.52/ 18.06.1993 г. Реално тя е първата от всички профилирани, езикови и професионални гимназии в България, стартирала в далечната 1993 г. с общо 104 ученици, разпределени в два профила – „Право” и „Мениджмънт”. Последователно през 1997 г., 2001 г. и 2005 г. се разкриват и профилите „Чуждоезиков”, „Хуманитарен” и „Информационни технологии”. Тази година ще завърши поредният, 17-ти випуск абитуриенти и  ще отбележим 20-годишния юбилей на гимназията. Каним всички бивши ученици на  тържествен концерт, който ще се проведе на 23.04.2013 г. в Модерен театър, ул. “Върбица” № 13, от 18:30 часа.
През годините напълно съзря идеята за формирането на училищен учебен комплекс във формат, отговарящ на изискванията на новото време. Днес към ЧЕГ „Проф.Иван Апостолов” функционира детска градина „Малки стъпки”, а от 01.09.2013  г. в новата база ще стартира филиал на детската градина и основно училище „Аз Буки”. Последни уточнявания се обсъждат за училищните спортни съоръжения.

горе

Мисия

За изминалия 20-годишен период времето доказа правилността на основните идеи, заложени в концепцията на гимназията при нейното създаване, а именно: необходимост от отлична езикова култура, добра общообразователна подготовка и обучение по профили, различни от предлаганите в масовото общообразователно училище. Приоритетите на образователната и възпитателна дейност на ЧЕГ „Проф.Иван Апостолов” произтичат от максимата, че успешното бъдеще принадлежи на онези млади хора, които са добре подготвени за работа в условията на свободното гражданско общество, пазарното стопанство и глобализиращия се свят. В тази връзка учебният ни план е съчетал иновативните тенденции в образованието, даващи възможности за :

 • получаване на богата обща култура и знания;
 • усвояване на два /най-малко един/ чужди езика;
 • комплекс от знания за гражданското общество, социално-стоковите отношения и пазарното стопанство;
 • формиране на правилна ценностна система върху основата на водещите човешки добродетели;
 • мотивиране на стремеж към личностно развитие и усъвършенстване;
 • адаптивност към всички нови идеи и нестандартен подход при реализирането им.

горе

Ценности

Ценности, в които възпитаваме нашите ученици:

 • Зачитане традициите на училището и преклонение пред забележителния човек и учен проф. Иван Апостолов – патрон на гимназията
 • Уважение и почит към героите на Р България, с чиито имена е изпъстрена историята ни
 • Любов към историческите корени и земята ни
 • Приятелство, доверие и взаимно уважение между учители  и ученици
 • Разбирателство и взаимопомощ
 • Взискателност към себе си и околните
 • Изпълнителност
 • Толерантност и зачитане правата на останалите

горе

Цели

Краткосрочни:

 • Постигане на още по-високи резултати в учебната и възпитателната работа;  на ДЗИ и външното оценяване в 8 клас
 • Използване на новите технологии и иновации  във всички степени на обучение
 • Методи  и методики на преподаване, поставящи ученика в центъра на обучението
 • Провокиране на естественото любопитство на децата чрез стимулираща среда

Дългосрочни:

 • Да реализираме дългогодишната си мечта – собствена сграда
 • Непрекъснати иновации в цялостната в цялостната педагогическа работа, особено в предучилищните групи и  І – ІV  клас
 • Подходящ обучителен и затвърждаващ знанията интериор в класните стаи и коридори
 • Създаване на отлични условия за активен спорт и занимания по интереси

горе

Положителни страни

 • Частното училище се реализира и утвърждава в условията на конкурентност и затова е по-гъвкаво в провеждането на реформите в образованието
 • По-малки паралелки до 16-18 ученици, срещу 30-33 в държавното и общинското училище
 • В частното училище, и по-конкретното в нашето, всеки ученик е личност и има поле за изява
 • Учители и ученици са партньори в общото начинание – образование и възпитание
 • Достъпът на ученици до дирекция и учителска стая е неограничен, на вратите няма табелки с приемно време – гаранция за близък контакт и скъсена дистанция
 • Приятната атмосфера и дружелюбието предразполагат  за по-резултатна работа
 • Не на последно място – прецизно подбран педагогически екип от амбициозни, отговорни и можещи учители
 • Опазването на учениците от наркотици и други опасни и вредни навици е по-лесно реализируемо в частното училище, където е напълно възможно да се обгрижват всички деца
 • Уникални профили, които разширяват и обогатяват кръгозора и светознанието
 • Участие в национални проекти по гражданско образование с ежегодни номинации на национални олимпиади, даващи възможност за директно записване в СУ „Св.Климент Охридски” без конкурс. В момента се работи по 4 проекта:(по гражданско образование – 2бр., проект по английски език за надарени деца и един по програма Коменски.)
 • Отличната подготовка по английски език. Призови отличия в олимпиади и международни състезания, за което допринася с часовете си  по „Добродетели” Тери Медисон -  native speaker.
 • Предмети, които се изучават на английски език – 9, 10, 11 клас – история, география, химия, биология; психология и логика, етика и право, философия, музика, предприемачество и дребен бизнес, лидерство и бизнес етикет, съвременен офис и бизнес, добродетели.

горе

Материална База

Засега Гимназията ползва самостоятелен етаж от сградата на 19 СОУ “Елин Пелин”, на ул. “Яков Крайков” No16 в центъра (в района на Военна болница). Училището разполага с 10 самостоятелни стаи, компютърен кабинет и физкултурен салон.
В момента се изгражда първият етап на училищен учебен комплекс, който се намира в района на кв. Мусагеница. Стремежът  е първият етап да бъде реализиран до началото на учебната 2013/2014, а целият проект до  01.09.2014 година. Това е една съвременна, модерна и разчупена дори в архитектурно отношение сграда, в която липсват  правоъгълно- квадратните форми.

горе

Човешки капитал

В продължение вече на 19 години създаваме учителски екип от професионалисти, отдадени на работата си с любов, доказателство за което са резултатите от ДЗИ и пълното им припокриване с оценките, поставени от нашите учители.

В училището липсва  текучество на преподаватели – с 95%  от тях работим почти от създаването на гимназията, от 1993 г. Непрекъснато се повишава тяхната квалификация. Налице е стремеж към търсене и прилагане на най-нови техники и средства за усъвършенстване на урочната дейност в посока творческо мислене и подход. Част от учителския екип са специалисти от университетите, от деловите среди и практика – адвокати, съдии, прокурори, консултанти, банкери, които създават академична атмосфера и допринасят за утвърждаване на широта на възгледите.

горе

Възрастови граници

В ЧСОУ „Проф. Иван Апостолов” се приемат :

 • 5-годишни първа предучилищна група
 • 6-годишни втора предучилищна група
 • Начален етап – 6-7-годишни
 • Гимназиален етап – от 13 до 19 години.

горе

Уникалност

Уникалност означава единственост, неповторимост. В този смисъл гимназията е наистина уникална. Ще изброим само няколко характеристики, които я правят такава:

 • единствено в България учебно заведение с профилирано обучение по право и мениджмънт;
 • авторски учебни програми за всички учебни предмети за профилите „Право” и „Мениджмънт”, утвърдени от Колегиума на МОН;
 • разработени по тези програми учебни помагала и учебници за нуждите на гимназията;
 • изключителен екип от учители и наситеност с университетски преподаватели, лица от практиката, деловите среди и бизнеса;
 • привнасяне и адаптиране на учебни методики и инструментариум, приложими във висшите учебни заведения в България и чужбина;
 • провеждане на креативен учебен процес в условията на интерактивност и мултимедийна среда;
 • отлична методика на преподаване и изучаване на английски език с реални знания от работата в клас, достатъчни за получаване на международен езиков сертификат нива С1 и С2  /Advanced & Proficiency/.

От 5 (пет) години ЧЕГ „Проф.Иван Апостолов” е водещ изпитен център за провеждане на сертификатните изпити по английски език Pearson Test of English /валидни за цял живот/, признати за академичен прием в университетите и от работодателите в цял свят.

 • проектнобазирано и проблемно ориентирано обучение – разработване и презентиране на групови и индивидуални проекти, решаване на казуси и др., при които учениците са активната страна, а преподавателят изпълнява ролята на наставник и модератор;
 • ролеви симулационни бизнес игри. Водещи сред тях са The Game – по модел на Harvard University, собственост на гимназията,  и Going solo от Illinois University, провеждани задължително на английски език;
 • предизвикателно полезен за целите на обучението и възпитанието е тийм билдинга, който се провежда сред природата вече пета  поредна година и помага за създаването на екипност;
 • множество разнообразни извънкласни дейности – театър, танцов състав, спортни отбори, мажоретен състав;
 • единствена от всички частни гимназии с редовно участие на лекоатлетическите игри на София с множество награди, призови места и медали. През месец април 2011 г. лекоатлетите завоюваха седем медала – един златен, два сребърни и четири бронзови.
 • уникално представяне в последните няколко години на олимпиадите по английски език и гражданско образование (с право за записване във ВУЗ без кандидатстудентски изпити).
 • стопроцентова реализация на завършилите абитуриенти във ВУЗ у нас и чужбина.

горе

Бъдеще

горе

Сфери на реализация

Голям е процентът на възпитаниците ни постъпващи в западни университети – 40%. Най-желани са университетите в Англия, Холандия, Германия, САЩ.

Други учебни заведения, които са предпочитани от нашите ученици, са:

Американският университет в Благоевград, International University – София, който работи по програмата на университета в Портсмут и дава английска диплома, Сити юнивърсити – Правец. От българските университети предпочитани са СУ – специалност  „Право”, „Политология”, „Икономика”, УНСС, Технически университет – специалност „Телекомуникации” и „Компютърни системи и технологии”, ВУЗФ, Медицински университет София, НБУ, специалност „Графичен дизайн”.

горе

Условия за прием, срокове и цени

1. Прием в предучилищните групи- 5-6 годишни:
Такса – 3450 евро

Необходими документи за прием:

 • Копие от акт за раждане
 • Здравно- профилактична карта
 • Регистрационна форма

2. Прием в  начален курс:
Такса – 3650 евро
І клас – приемът за първи клас се извършва на база на психологическа диагностика за училищна готовност
ІІ – ІV клас – приемът се осъществява след успешно полагане на тестове по български език, математика и английски език върху учебния материал от предходната учебна година.

Необходими документи за прием:

 • молба,
 • документ за завършен клас и (или) удостоверение за преместване
 • акт за раждане,
 • медицински картон, здравно-профилактична карта

3. Прием в гимназиален курс:
Наш изпит по БЕЛ (за всички профили)
Наш изпит по математика (за специалност „Информационни технологии”)

Признават се резултатите и  от външното оценяване след 7 клас.
Годишна такса в размер на 2600 €.

горе

Мотиви за членство в БАЧУ

Реално това е единствената асоциация в България, която се занимава с горещите проблеми в образованието на днешния ден, и особено с тези на частното образование и неговото нормативно регулиране

горе

Контакти с нас

тел:   +359 2 9549 465
мобилен: +359 895 700 604

Татяна Нанчева – помощник директор, email: ivanapostolov_school@yahoo.com
Маргарита Тренчева – помощник директор, email: m.trencheva@ivanapostolov.bg

Гид: Полина Димитрова, Таня Глухчева

Skype: ivanapostolov5

Интернет сайт: http://ivanapostolov.bg/

горе

Comments are closed.