Частен професионален колеж по туризъм „Св. Мина”

КОНТАКТИ С НАС

E-mail: svetimina_school@ abv.bg

Лице за връзка: Георги Цветков

Гид: Георги Цветков

Частен професионален колеж по туризъм “Св. Мина” е разкрит на основание чл.11 ал.1 и2 от Закона за народната просвета със Заповед № РД- 14- 143/25.07.2002 год.на Министъра на образованието и науката. Колежът е разкрит по предложение на “ЧПГ – Цветкови” ЕООД, което е с управител Минка Цветкова.

Основно предназначение на ЧПКТ “Св.Мина” е да обучава лица, завършили средно образование за придобиване на  ІV –та Степен на професионална квалификация  по следните професии и специалности:

 • Професия “Хотелиер”, специалност  “Организация и управление в хотелиерството “
 • Професия “Ресторантьор”, специалност” Организация и управление на ресторантьорството”
 • Професия”Фирмен мениджър”, специалност “Предприемачество и мениджмънт”.

Срокът на обучение е две години. Завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация  – ІV степен.

Основните дейности в Колежа са насочени към:

 • Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и в дух на демократични ценности, адекватно адаптиране и ориентиране  в динамично променящия се съвременен свят, създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот.
 • Усвояване  и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.
 • Издигане и утвърждаване  престижа на колежа
 • Повишаване качеството на учебно – възпитателната работа.
 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация
 • Повишаване квалификацията на преподавателите
 •  Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и умения и тяхното правилно използване
 • Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна  позиция по отношение на знанията.
 • Защита на личното достойнство на колежаните  в синхрон с процесите на демократизация в обществото .
 • Обогатяване на материалната база на колежа
 • Обогатяване творческата дейност на преподаватели и колежани, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.
 • Разширяване на контактите с обществени организации и институции, отворени към проблемите  на колежа .

До сега в колежа са  завършили 218 колежани. В момента се обучават 93 човека в І – ви и ІІ – ри курс.

Голяма част от завършващите ЧПКТ продължават образованието си във ВУЗ- ове , с които Колежът има сключени договори за признаване на обучението, проведено в Колежа. Само през тази учебна година 30 човека завършили ЧПКТ “Св.Мина” продължават обучението си във ВСУ “Черноризец Храбър”. Почти всички от тези, които не продължават образованието си започват работа в сферата на туризма – хотели  и ресторанти

Обучението се провежда в сградата на ПГХМБТ “Проф.Пенчо Райков”, с която ЧПКТ “Св. Мина” има сключен  договор за наем.

Основен  преоритет  в обучението е  посрещане на новите предизвикателства с нови идеи, съвременни  и ефективни методи на обучение, които да формират мислещи и можещи професионалисти, притежаващи  умения, необходими за най- динамично развиващата се индустрия в България – туристическата индустрия. А именно – гъвкавост, адаптивност,иновативност, инициативност и др. За целта  почти всички преподаватели, които преподават в Колежа са хабилитирани и преподават във ВУЗ.

Важно място в обучението заема практиката. В процеса на обучение е застъпена практика във всички етапи на обслужване в хотела и ресторанта – готварство,сервиране, камериерство,рецепция, F & B,. Стажовете се провеждат в престижни зимни и летни курорти в България и чужбина.Практиката се провежда в  х-л “Форум”, “Шератон”, “Родина”.

ЧПКТ “Св.Мина” е член на Българска асоциация на частните училища /БАЧУ/ и чрез нея е колективен член на Български съюз на частните предприемачи “Възраждане”. Член е и на  Българска туристическа камара.

История

горе

Мисия

горе

Ценности

горе

Цели

горе

Положителни страни

горе

Материална База

горе

Човешки капитал

горе

Възрастови граници

горе

Уникалност

горе

Бъдеще

горе

Сфери на реализация

горе

Условия за прием, срокове и цени

горе

Мотиви за членство в БАЧУ

горе

Контакти с нас

E-mail: svetimina_school@ abv.bg

Лице за връзка: Георги Цветков
Гид: Георги Цветков

горе

Comments are closed.