Частна детска градина „РУСКИ ЛИЦЕЙ”

Контакти

e-mail: ruliceum@abv.bg; ruliceum@mail.bg

Гид: Николай Цанков, администратор, 0888 53 21 23

История

Началото на Руския Лицей – София бе поставено през 1999 г. с откриването на Руската Балетна Школа – София.  Плодотворната работа с деца от различни възрастови групи логично доведе до необходимостта от създаването на лицензирано училище, в което най-изявените от тях да получат професионална танцова подготовка.

Затова през 2004 г. бе открито Частното Училище за Танцово изкуство „Галина  Сергеевна Уланова”. През изминалите години Училището успешно разви както учебно-възпитателната, така и художествено-творческата дейност. Могобройните сценични изяви бяха заслужено оценени със спечелването на национални и международни отличия и награди.

Училището придоби популярност и зае достойно място в образователно-културната действителност на България. През 2009 г. бе открита Детска градина с ранно чуждоезиково обучение по руски и английски език, както и с допълнителен акцент върху  подготовката на децата в сферата на изкуството и спорта.

За училищната подготовка на децата в същата година бе открито и Начално училище, което през 2010 г. бе преобразувано в Средно общообразователно училище с разширено изучаване от І-ви до VІІ-ми клас и профилирано обучение от VІІІ-ми до ХІІ-ти клас по руски и английски език..

По този начин, след завършване на четвърти клас учениците могат да продължат образованието си или в Езиковото училище (ако основната им цел е овладяването на руски и английски език) или в Училището за танцово изкуство (ако основната им цел е професионално обучение по класически танц или модерни танци).

Така бе завършено създаването на Руския Лицей – София, в който децата могат да бъдат обучавани и възпитавани в единна образователно-културна среда от 3-годишна възраст до завършване на средно образование.

горе

Мисия

МИСИЯТА  на  РУСКИЯ  ЛИЦЕЙ  –  СОФИЯ е създаване и усъвършенстване на:

“единна  и  устойчива  образователно-културна  среда, обезпечаваща провеждането на качествен  учебно-възпитателен  процес, чиято основна цел е пълноценното  развитие  на потенциала  на  всяко  дете,  на  всеки  ученик.”

ДЕТСКА  ГРАДИНА:
Децата са нашето най-голямо съкровище. Нашата мисия е да създадем условия за щастливо детство на всички деца, които родителите са ни поверили. Детският свят е крехък и нежен. Затова не допускаме механично пренасяне на принципи и правила от света на възрастните или неоснователни родителски амбиции. Познаваме трудностите по адаптацията на новоприетите деца и се стремим да създадем условия за лесно приспособяване, като помагаме на децата и на техните родители.

ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ:
Училището има решаващо значение за бъдещето на всеки човек. Нашата мисия е да формираме уверени и хармонично развити личности с реални възможности за пълноценна професионална и социална реализация.

ЧАСТНО  УЧИЛИЩЕ за ТАНЦОВО ИЗКУСТВО:
Талантът изисква особени грижи и внимание. Нашата мисия е да разкриваме и развиваме индивидуалния творчески  потенциал за получаване на висока професионална подготовка на всички наши възпитаници.

горе

Ценности

Дейността на Руския Лицей – София се основава на идеята за цялостно реализиране на неговата мисия, ….. ценностна система……………………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Това е възможно само в условията на устойчиво, възходящо и автономно развитие, включващо:

 • хуманни  подходи  към  възпитаниците,
 • квалифициране  на  преподавателския  състав,
 • усъвършенстване  на  учебно-възпитателните програми  и  практики,
 • модернизиране  на  материалната  база,
 • разнообразяване  на  извънкласните  занимания.

Постигането на тези цели изисква създаването на общност от съмишленици, споделящи сходни цели и подходи за постигането им. Всички участници в учебно-възпитателния процес – възпитаници, педагози, родители, партньори, симпатизанти и пр. са призвани да участват в създаването на такава общност.

горе

Цели

Стратегическата дългосрочна цел на Руския Лицей – София е заложена в неговата мисия: пълноценното развитие на потенциала на всяко дете, на всеки учиник.

Реализацията на тази стратегия изисква непрекъснато усъвършенстване на учебно-възпитателния процес. Това предполага: квалифициране и мотивиране на педагогическия колектив, съчетаване на проверени и иновативни учебни и възпитателни практики, подобряване на извънкласната и извънучилищната дейност, модернизиране на материалната база, създаване на общност от съмишленици.

горе

Положителни страни

За да бъде конкурентно на „безплатното” държавно и общинско образование,частното училище/детска градина е длъжно да предложи:

 • повишени изисквания към учебно-възпитателния процес
 • отбор и взискателност към педагогическия екип
 • индивидуален подход при обучението
 • групи/класове с малък брой деца/ученици
 • разнообразни извънкласни и извънучилищни занимания
 • добра материална база
 • отсъствие на училищна агресия
 • повишени изисквания за сигурност
 • отсъствие на порочната практика на частните уроци и на „доброволните” дарения като компенсация на некачествения учебен процес в държавните/общинските училища.

Правилният избор на детска градина и на училище е основна потребност не само на децата, учениците и техните родители, но и на цялото общество. Защото просперитетът на обществото е пряко свързан с качеството на образованието и възпитанието на бъдещите поколения.

Кои са основните потребности на децата и учениците и какви са очакванията на техните родители от учебното заведение – детска градина или училище?

І. Безспорна увереност на родителите, че в това училище ученикът ще придобие системно и трайно:

 • базисни знания, както и съответните сертификати за продължаване на образованието в следваща степен
 • индивидуални умения и ключови компетентности за индивидуална реализация и работа в екип, като много добрата компютърна грамотност и владеенето на два или три чужди езика са само част от тях
 • позитивна ценностна система – формиране не само на добри специалисти, но и на достойни, социално ангажирани граждани.

ІІ. Благоприятна физическа среда, която включва:

 • много добро местоположение на учебното заведение с възможност за бързи и лесни комуникации
 • съвременна материално-техническа учебна база с модерно обзаведени класни стаи, специализирани кабинети, спортни зали и площадки, библиотеки, столова, плувен басейн
 • проверена система за безопасност – охрана, пропускателен режим, правила на поведение, медицинско обслужване.

ІІІ. Доброжелателна психологическа среда:

 • качествен образователно-възпитателен процес с целодневна организация на учебните занятия и извънкласните занимания (творчество, спорт, отдих)
 • преподаване, ориентирано към личността, приложение на най-добрите педагогически политики и практики, съчетаване на класическите с иновативните форми на обучение
 • справедливо оценяване – все по широко използване на външното оценяване, като се акцентира върху напредъка на ученика по посока на неговото развитие, реализация и признание
 • хуманно отношение на основата на демократичност и прилагане на ученически форми на саморегулиране
 • изграждане на общност – с ясни правила, които се спазват от всички, със засилващо се участие на родители и партньори, с активен и конструктивен диалог между всички членове на общността.

За да отговори на тези потребности и очаквания  уникалния образователно културен комплекс  РУСКИ ЛИЦЕЙ – СОФИЯ предлага обучение и възпитание в:

 • Детска градина с прием на деца от около 3 години до постъпване в първи клас с ранно чуждоезиково обучение по руски и английски език
 • Езиково училище с разширено изучаване на руски и английски език от І-ви до VІІ-ми клас и профилирано обучение по тези два езика от VІІІ-ми до ХІІ-ти клас
 • Училище за танцово изкуство с обучение по специалност „Класически танц”, професия „Балетист” от V-ти до ХІІ-ти клас и по специалност „Модерни танци”, професия „Танцьор” от VІІІ-ми до ХІІ-ти клас

Постъпването в Руския Лицей – София дава реалната възможност да се избегнат негативните очаквания при постъпване в детска градина, лутането при постъпване в начално и основно училище, истерията с изпитите за гимназия след седми клас, съмненията относно подготовката на учениците за постъпване в желаното висше учебно заведение.

горе

Материална База

Руският Лицей – София се намира на територията на Средното училище при Посолството на Русия в София, където ползва помещения по дългосрочен договор за наем. Всички учебни и сервизни помещения са основно ремонтирани и модерно обзаведени. Лицеят разполата със спортна площадка, спортни зали, компютърен кабинет, библиотека, арт-студио, столова, балетни зали, ползва басейн. Храненото е на кетерингов принцип. Лицеят разполага със собствен транспорт за изънучилищни мероприятия.

горе

Човешки капитал

Руският Лицей – София твърдо стои на становището, че  висококвалифицираният и мотивиран педагогически екип е от решаващо значение за провеждането на качествен учебно-възпитателен процес. Именно екип, а не механичен сбор от добри педагози. В основата на екипността лежи прилагането на сходни подходи в обучението и възпитанието на подрастващите. А мотивацията се основава желанието за високи професионални успехи и достойно възмездяване за положения труд.

горе

Възрастови граници

В Детската градина се приемат  деца от около три години до постъпването им в първи клас. Освен задължителната програма в градината се преподава руски език като основен чужд език и английски като втори чужд език. Преподаването се извършва от висококвалифицирани педагози по специализирани програми за ранно чуждоезиково обучение. Децата се занимават и с балет, пиано,музика, изобразително изкуство, спорт.

В Средното общообразователно училище се преподава разширено изучаване на руски и английски език от първи до седми клас при целодневна организация на учебния процес. Балет, пиано, изобразително изкуство,художествено слово, спорт.От осми до дванадесети клас обучението по руски и английски език е профилирано, т.е. освен изучаването на чуждите езици, задължително на съответния език се изучават и четири учебни предмета.

В Училището по танцово изкуство обучението по специалност „Класически танц”, професия „Балетист” е от V-ти до ХІІ-ти клас, а по специалността „Модерни танци”, професия „Танцьор” е от VІІІ-ми до ХІІ-ти клас.

горе

Уникалност

Уникалността на Руския Лицей – София се състои в това, че този учебен комплекс, включващ детска градина, езиково училище и училище по танцово изкуство, предоставя единна образователно- културна среда за обучение и възпитание на децата от тригодишна възраст до завършване на средно образование.

горе

Бъдеще

Девизът на Руския Лицей – София е „Академичност в обучението”. Това предполага достигането на високи резултате в учебно-възпитателния процес чрез съчетаването на проверени с иновативни педагогически практики. Тези резултати трябва да обезпечат на възпитаниците на Лицея  реална възможност за по-нататъшно обучение във висшите учебни заведения.

горе

Сфери на реализация

Завършилите Училището за танцово изкуство успешно продължават образованието си в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” в София.

горе

Условия за прием, срокове и цени

Ежегодно, със заповед на директора на Руския Лицей – София се определят условията и  сроковете за прием, както и цените за обучение.

горе

Мотиви за членство в БАЧУ

Руският Лицея – София споделя целите, които БАЧУ си поставя и средствата за постигането им.

горе

Контакти с нас

e-mail: ruliceum@abv.bg; ruliceum@mail.bg

Гид: Николай Цанков, администратор, 0888 53 21 23

горе

Comments are closed.