Частна детска градина “Цветен Ден”


Контакти

E-mail: cvetenden@abv.bg

Лице за връзка: Георги Цветков – 0888 905 261

Интернет сайт: http://www.cvetenden.com/
 

История

Частна детска градина “Цветен ден” е открита на 10.10.2010 година. Създадена от “ЧПГ – Цветкови” ЕООД, с основател и директор Минка Цветкова, директор с изградени традиции в управлението на частното образование: през 1994 година открива и управлява една от първите Частни гимназии в България: Частна професионална гимназия по туризъм “Свети Мина”, която успешно са завършили 13 випуска през 2002 година създава и управлява един от първите Колежи с обучение след средно образование – Частен професионален колеж по туризъм “Свети Мина”. В него са обучени над 250 човека.
Опитът, натрупан през годините ни дава основанието и куража да продължаваме традициите и същевременно да ги обогатяваме. С тази цел създадохме за Вашите деца един прекрасен дом на една Витошка поляна, който ще ги радва с много цветни мигове и дни!

горе

Мисия

Създадена с много обич към децата Частна детска градина “Цветен ден” има следната мисия:

 • Осигуряване на здравословна и благоприятна среда за отглеждане и възпитание на детето;
 • Възпитание и обучение в спокойна и ведра обстановка с ясни правила и норми;
 • Развиване у децата на чувство за национално достойнство, уважение към българските традиционни добродетели и тяхното естествено съчетаване със съзнанието за европейско гражданство и непреходността на общочовешките ценности;
 • Получаване на широки знания за заобикалящия ни свят, етични взаимоотношения и свобода на общуване;
 • Хуманно отношение, уважение и индивидуален подход към всяко дете.

горе

Ценности

І. Деца

Децата в детска градина “Цветен ден” се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:

 • Равни възможности за физическо,духовно и социално развитие
 • Техните права, свобода и сигурност
 • Зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето
 • Възпитаване в дух на разбирателство и толерантност
 • Приобщаване към националните традиции и културни ценности.
 • Обучение в демократично гражданство и уважение към различията

ІІ . Учители:

Учителят в ЧДГ “Цветен ден” има следните права:

 • Организира и осъществява своята образователна и възпитателна дейности, стига те да не противоречат на държавните нормативни документи за работа в съответствие с разбиранията за възпитание и обучение, образованието и Правилника за дейността на детската градина.
 • Дава мнения и да прави предложения по образователно- възпитателния процес и на други дейности пред директора и педагогическия съвет.
 • Изисква от ръководството на ЧДГ “Цветен ден” да бъдат осигурени нормални условия и необходимите учебни и дидактически средства и материали за провеждане на обучението и възпитанието на децата.

Учителят в ЧДГ “Цветен ден”има следните задължения:

 • Да изпълнява определените си задължения в длъжностната характеристика, Кодекса на труда и договора, сключен при назначаването му в Детската градина.
 • Да опазва живота и здравето на децата по време на образователно- възпитателния процес и на други дейности, организирани от него или от Детската градина.
 • Да поддържа и повишава системно професионалната си квалификация.

Учителят в ЧДГ “Цветен ден” няма право да:

 • Да накърнява човешките и граждански права на децата
 • Да унижава личното достойнство на децата, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.

 

ІІІ.Родители

Родителите на децата в ЧДГ “Цветен ден” стават преки и косвени участници в образователно-възпитателния процес на детската градина, след като подпишат договор за ползване на образователни услуги от училището и на основание чл.47 ал.1 на Конституцията на Република България, чл.9 ал.1 и 2 на ЗНП

Родителите имат право да:

 • получават пълна информация от учителите за действията и резултатите , свързани с образователно – възпитателния процес на детето,
 • правят предложения за подобряване на възпитателно-образователната работа в детската градина

 

Родителите нямат право да:

 • допускат отсъствието на детето от учебни занимания без уважителни причини възпрепятстват или отклоняват детето при изпълнението на задачи поставени от учителите и изисквания предявени от тях, свързани с обучението, възпитанието и реда в ЧДГ “Цветен ден”
 • се намесват в дейността на учителя, когато той изпълнява конкретна учебна задача.

 

Родителите са длъжни:

 • Да зачитат достойнството и авторитета на персонала в детската градина и не уронват престижа и доброто му име
 • Да съдействат на учителя и детето при необходимост за осъществяване на възпитателно-образователната работа

горе
Положителни страни

 • Малки групи – групите са три , разпределени по възрастов признак , като в една група има не повече от 12 деца, за които се грижи един педагог, един възпитател и специалисти за допълнителните дейности. Така ние сме сигурни, че по всяко време интелектуалните, психологически и физически нужди на децата са напълно задоволени.
 • Опознаваме детето – чрез информация, подадена от родителите, още при постъпване на детето се приспособяваме към неговия темперамент, лични предпочитания, особености, на които трябва да се обръща повече внимание, навици за хранене и сън, навици за хигиена и т.н.
 • Процесът на опознаване продължава през целия престой на детето в градината и по естествен начин се допълва от насоките за развитие, задавани от нашите педагози.
 • Създаваме психологически комфорт за детето – чрез полагане на всички необходими грижи и внимание от страна на екипа ни, за да може детето бързо да се адаптира към новата обстановка и да се чувства спокойно, приемано и обичано. Това е особено важно, тъй като стресът и чувството на несигурност, често съпътстващи такава голяма промяна в живота на детето, блокират вродения му стремеж да общува и да се развива.
 • Работим индивидуално с всяко дете – нашите педагози непрестанно адаптират и усъвършенстват програмата си за работа с децата въз основа на личните им нужди: от изграждане на умения за правилно произношение, запаметяване и възпроизвеждане на текстове и песнички до боравене с ножичка и ножче за пластелин.
 • В “Цветен ден” всяко дете разполага със свои лични принадлежности за работа: комплект за рисуване, за оцветяване, за ръчен труд, учебна тетрадка и т.н., което изгражда самостоятелност и учи на грижа към вещите.
 • Специалистите ни по английски език, музика, танци, ръчен труд и спорт също се съобразяват със скоростта на учене на всяко дете, а възпитателите ни се грижат да постигнат други лични цели за детето като например приучване към самостоятелно хранене и други.  
 • И не на последно място – в “Цветен ден” държим много на хармоничното общуване между децата, на това те да се обичат и уважават помежду си и така да се учат сами да изграждат и да живеят в атмосфера на толерантност и общност. Това включва дребни на пръв поглед, но важни неща като поздрави при срещане и разделяне, изрази на учтивост и внимание, изчакване, уважаване на личното пространство, правила за съвместна игра, споделяне на играчки и т.н
 • Хората, които се грижат за Вашите деца са екип от педагози с качества и умения за работа с малки деца.
 • Работата на колектива е насочена към подпомагане изграждането на пълноценни личности, както чрез традиционни, така и чрез индивидуално съобразени методи за обучение и възпитание; на потребностите на децата към чуждоезиково обучение, творчески дейности, спортно оздравителни дейности.
 • Педагозите ни разбират и признават детското своеобразие и уважават индивидуалността в ежедневния обмен на знания и умения
 • В Частна детска градина “Цветен ден” освен задължителните дейности по програмата, осигуряващи изпълнението на Държавните образователни изисквания на децата се предлагат и следните допълнителни дейности:- чуждоезиково обучение / английски или руски език/-три пъти седмично- индивидуални занимания по пиано, акордеон и солфеж — танци – народни или модерен балет- два пъти седмично- изобразителни и приложни изкуства– плуване- ски–училище

  За поддържане на емоционалния комфорт у децата, детската градина се организират излети и екскурзии, посещения на музеи и културни мероприятия, представление на куклен театър в детската градина, зимни и летни лагери, парти клуб за празнуване на рождени дни и други тържества.

  Особено внимание и грижи се полагат за здравето на децата – с тях при необходимост работят логопед и психолог.

  Мисията на възпитанието днес е не само да подкрепяме децата, но и да насърчаваме и подпомагаме семейството в отговорната им роля на родители. Използването на разнообразни форми на сътрудничество между Детската градина и родителите създава условия от една страна за координиране на възпитателния процес с децата, а от друга страна за усъвършенстване на педагогическата култура на младите родители. Истински добри резултати могат да се получат единствено при установяване на диалог и сътрудничество с родителите.

  Ръководени от общите цели, в Частна детска градина “Цветен ден” е изградена система за контакти и дейности с родителите, за да бъдат привлечени те като партньори във възпитателно – образователния процес:

 • в края на всяка седмица осигуряване на информация за развитието на детето – поведение, постижения и открития, радости и вълнения, тревоги,това за което мечтае (при необходимост с мнения и препоръки от учителката)
 • провеждане на индивидуални срещи за обмен на информация между родители и педагози по желание на родителя или по преценка на педагога;
 • в края на всяка седмица осигуряване на информация за живота в детската градина: по –важни и интересни събития и празници информация за програмата през следващата седмица, предстоящи събития и празници, менюто и др.
 • организиране на много празници и тържества, спортни състезания и излети съвместно с родителите и при активното им включване в тях

горе

Материална База

Частна детска градина “Цветен ден” се намира в гр.София, район “Овча купел”, ул. “Витошка поляна” № 10. Разположена е в самостоятелна сграда на два етажа с обща площ 536 кв. м. Мястото е тихо, спокойно и безопасно за децата. Базата, която ползва ЧДГ “Цветен ден” е взета под наем. Първите стъпки в детската градина, с които започва дългият път на живота, трябва да бъдат в красива и уютна обстановка,осигуряваща условия за здравословно отглеждане на децата и предразполагаща за развиване на творческия им потенциал. Ето защо сградата е обзаведена модерно и естетично, с всичко необходимо децата да развиват своя усет към красивото, да събужда любопитството им, да ги подтиква към движение и проява на креативност и фантазия.

 • Всички помещения в сградата са оборудвани и обзаведени съгласно Наредба №3/5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини.
 • На всяко дете са осигурени минимум 4 м2 площ.
 • Детската градина разполага с:

- обширни зали за занимания и игри на всяка група;

- спални помещения със самостоятелни съвременно оборудвани санитарни възли;

- панорамна тераса, където в топлите и слънчеви дни малчуганите ще рисуват и творят;

- игрище за спортни занимания;

- просторна тревна площ за различни физически дейности, с детски съоръжения за играмногообразие на интериора, съобразен със съвременните изисквания за формиране на детската личност и предразполагащ за самостоятелна дейност и творческа изява на всяко дете

- оборудван медицински кабинет

Просторните занимални позволяват оформянето на кът за работа/хранене/ и кът за игри, в който са разположени всички необходими игри и играчки.

Играчките в Детската градина отговарят на изискванията, посочени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките.

Във всяка от залите има шкаф с богат набор от дидактически материали, литература, пособия за рисуване, апликиране, моделиране, конструиране, играчки и всичко необходимо за възпитателно- образователния процес.

Детската градина разполага със здравен кабинет, който е обособен самостоятелно и не позволява достъп за децата без придружител.

Красивият и обширен двор е с много зелена площ около сградата, позволяваща игри и занимания на открито, както и за здравословното пребиваване на децата в детската градина. В него има кътове със стационарни уреди за игра, пясъчници и сенници. В двора е обособена физкултурна площадка, която дава възможност за тренировки по футбол, баскетбол,тенис на маса и други спортни дейности.

За осъществяването на възпитателно – образователният процес в детската градина е осигурена богата дидактическа база:

 • пиано СД уредба
 • ДVД плеър
 • богата художествена и методическа литература
 • многообразие от консумативи за всяко дете
 • образователни табла и картини за онагледяване на всяка тема и много други

горе

Човешки капитал

горе

Възрастови граници

горе

Уникалност

горе

Бъдеще

горе

Сфери на реализация

горе

Условия за прием, срокове и цени

Записването в частна детска градина “Цветен ден” става по всяко време на годината при наличие на свободни места. Родителите предварително се запознават с условията при които децата ще бъдат обучавани и възпитавани, с изискванията и Правилника за вътрешния ред на детската градина. Приемат се деца от 2,5 години до 6 години.

Общата е 500 лв. месечно такса и включва:

 • Такса грижи и обучение:
 • Всички ежедневно провеждащи се учебни дейности
 • Чужд език – ежедневни занимания по английски език
 • Танци / народни ,латино или модерни/ два пъти седмично
 • Психолог – три пъти в годината
 • Охрана и застраховки
 • Материална база и битови условия
 • Оборудвани кабинети – индивидуални занимални на всяка група в детската градина
 • Такса храна: Първа сутрешна закуска Плодова или зеленчукова закуска – според сезона (в неограничено количество) Обяд – супа, основно ястие, салата, десерт Следобедна закуска

Допълнителни такси:

 • Индивидуални занимания – логопед
 • ТАКСА ТРАНСПОРТ – заплаща се в двете посоки за всеки учебен ден от седмицата (по желание на родителя)

Отстъпки:

  * При заплащане на цялата сума за годината получавате 5% отстъпка от таксата!
  ** При записване на второ дете от едно и също семейство, то ползва 5% отстъпка от таксата, а трето – 10% отстъпка, когато децата посещават детската градина едновременно.
  *** При ползване на транспорта от второ дете от едно и също семейство, то ползва 50% отстъпка, а за третото транспортът е безплатен.

горе

Мотиви за членство в БАЧУ

горе

Контакти с нас

E-mail: cvetenden@abv.bg

Лице за връзка: Георги Цветков – 0888 905 261

интернет сайт: http://www.cvetenden.com/

горе

Comments are closed.