Първа частна математическа гимназия

Контакти с нас

e-mail: contact@parvamatematicheska.com

web: www.parvamatematicheska.com

Гид: Татяна Димитрова

GSM: 0882 261 160

История

През 2004 г. „Първа Софийска математическа гимназия” ООД лицензира и откри Първа частна математическа гимназия с профил „Природоматематически” и с интензивно изучаване на английски език. Следвайки поставената цел за пълното развитие на училището като комплекс за всички възрастови групи и превръщането му в уникално училище, съчетаващо добрите традиции на българското образование с новите мултимедийни методи на обучение, „Първа Софийска математическа гимназия” ООД получи лиценз и за начално училище „Питагор” – също с интензивно изучаване на математика и английски език. През учебната 2010/2011 г. се въведоха два нови профила – чуждоезиков и технологичен (стопански мениджмънт).
Засилената математическа подготовка, която създава реална предпоставка за училищна реализация във всички колежи и висши учебни заведения, е гаранция за възхода на училището и утвърждаването му в столичното образование като първото частно училище с интензивно математическо обучение.
Ползвайки богатия опит на ангажираните елитни учители, училището непрекъснато се развива.

горе

Мисия

Да растат здрави и весели;
Да могат да учат и да работят самостоятелно и оригинално;
Да са вежливи и дружелюбни помежду си и с възрастните хора;
Да спазват правилата, определени от класа и от училището;
Да печелят математически състезания;
Да говорят свободно английски език.

горе

Ценности

горе

Цели

горе

Положителни страни

Основните ни приоритети за успешното развитие на училището са:

 • Да продължи традицията за некомерсиализъм в съществуването на училището, с оглед да се привличат качествени ученици, главно от семейства със среден социален статус и реализиране на безкомпромисен и качествен учебно – възпитателен процес.
 • Въвеждане на по-високи критерии за реално оценяване, абстрахирано от платеното обучение.
 • Трайно задържане интереса на учениците в часовете по всички предмети чрез добре планирана и интензивна урочна работа, съобразена с възрастовите особености на учениците и техните амбиции за следваща реализация.

горе

Материална База

Десетгодишен договор с ОЕБ „Шалом” за два етажа от сградата на бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 58:

 • 16 класни стаи за самостоятелно ползване.
 • Компютърен кабинет, специализиран кабинет по природни науки и медицински кабинет.
 • 2 физкултурни салона
 • 3 административни помещения
 • Едно помещение за учителска стая
 • 3 санитарни помещения
 • Помещение за хранене. Училищен бюфет.

горе

Човешки капитал

Съзнавайки отговорността, която поема училищният колектив и многото странични фактори, от които ще зависи развитието на училището ние си поставяме амбициозни задачи за изпълнение през следващите три години:

Ученически състав

Брой паралелки и ученици по години
класове 2011 – 2012 г. 2012 – 2013 г. 2013 – 2014 г.
паралелки ученици паралелки ученици паралелки ученици
V клас 3 58 3 60 3 60
VІ клас 2 44 3 60 3 60
VІІ клас 2 42 2 44 3 60
VІІІ клас 1 17 1 15 – 18 2 30 – 40
ІХ клас 1 9 1 17 2 30
Х клас - - 1 9 1 17
ХІ клас 1 8 - - 1 17
ХІІ клас 1 9 1 9 1 10

Учителски състав:

Въведените държавни нормативи за труд на учителите и проектното увеличение на броя на учителите при спазване на следните критерии:

 • Висока и доказана професионална квалификация
 • Перспектива за развитие
 • Инициативност
 • Коректност към училището и учениците
 • Качества за класно ръководство
 • Отговорност към участие в извънкласни дейности за реализиране на възпитателни и образователни цели.

Друг персонал:

  • Един помощник –директор и един за начален курс.
  • Секретар на училището
  • Една административна длъжност за учебна документация и връзка с родителите.
  • Една административна длъжност за ремонт и поддържане на базата.
  • Охрана
  • Трима чистачи.

горе

Възрастови граници

Възрастови граници на деца – от ПУК до 12 клас.
горе

Уникалност

Единственото частно математическо училище.
горе

Бъдеще

горе

Сфери на реализация

След 7 клас:

 • 25 % в Американски колеж София
 • 20 % в СМГ
 • 20% в езикови гимназии (Немска гимназия, Френска гимназия, Испанска гимназия)
 • 35% продължават обучението си в гимназията

Първият гимназиален випуск завършва 2011/2012 г. До месец януари 2012 г. имаме отлични резултати от положени изпити SAT, TOEFL

 • SAT – 1150 – 1300 точки
 • TOEFL – 102 – 115 точки

горе

Условия за прием, срокове и цени

Прием на предучилищна група и на ученици от 1 до 4 клас

Условия за прием:

Предучилищен клас:

 • разговор с родителите
 • интервю на детето с психолога на училището
 • тест за пространствена и времева ориентация на детето

І клас:

 • разговор с родителите
 • еднодневно посещение на детето в училище
 • интервю на детето с психолога на училището
 • тест за училищна готовност

ІІ – ІІІ клас:

 • разговор с родителите
 • еднодневно посещение на детето в училище
 • интервю на детето с психолога на училището
 • тест за ниво на усвояване на материала от предходния клас – включва въпроси по математика, български език и литература, роден край/околен свят, английски език

ІV клас:

 • разговор с родителите
 • интервю на детето с психолога на училището
 • тестове за ниво на усвояване на материала от предходния клас: математика, български език и литература, английски език

Прием след 4-и, 5-и и 6-и клас с интензивно изучаване на математика и информатика:

 • Изпит по математика;
 • Събеседване с кандидата и родителите;

Прием след 7 и 8 клас

Прием след 7-ми и 8-и клас профил “Природоматематически” с интензивно изучаване на английски език, информатика и информационни технологии:

 1. Тест по математика
 2. Тест по БЕЛ – за профил Технологичен
 3. Резултати от Национално външно оценяване
 4. Събеседване с кандидата и родителите
 5. Харектеристика на ученика от предходната учебна година
ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ЧАСТНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПИТАГОР”
ГОДИШНА ТАКСА НА ДВЕ ВНОСКИ НА ДЕСЕТ ВНОСКИ ГОДИШНА ТАКСА НА ДВЕ ВНОСКИ НА ДЕСЕТ ВНОСКИ
новопостъпващи ученици новопостъпващи ученици
1750 евро 2 х 900 евро 10 х 370 лева 3200 евро 2 х 1630 евро 10 х 660 лева
срокове за плащане срокове за плащане
18.06.2012 – 18.07.2012 г. 01.02.2013 -10.02.2013 от първо до пето число на текущия месец /като първата вноска се заплаща до 18.07.2012 г./ 06.02.2012 – 15.06.2012 г. 01.02.2013 -10.02.2013 от първо до пето число на текущия месец /като първата вноска се заплаща до 15.06.2012 г.

горе

Мотиви за членство в БАЧУ

Помощ и подкрепа пред всички държавни институции.

горе

Контакти с нас

contact@parvamatematicheska.com.
Гид:  Татяна Димитрова, GSM: 0882261160

горе

Comments are closed.