Частно СОУ „Рьорих”

КОНТАКТИ С НАС

Skype: roerich_school

Contact: Лилия Симеонова, помощник директор

website: www.roerich-school.org

e-mail: office@roerich-school.org; roerich_school@abv.bg

История

Частно средно общообразователно училище „Рьорих” отваря врати на 15 септември 1998г. Негови основатели са Диана Йорданова и Радка Карагьозова. Стартира като основно училище с лиценз на МОН РД 1465/25.06.1998 г. и постепенно се развива в средно училище от предучилищен до дванадесети клас с ранно изучаване на езици и разширено изучаване на изкуства. Организацията на учебния ден е целодневна във възрастта от предучилищен до седми клас. В гимназиалната степен обучението е профилирано с четири лицензирани профила в направленията: чужди езици, съвременни информационни технологии и изкуства, като се запазва богатата творческа среда за развитие. Във всички степени на училищното образование се търси най-доброто индивидуално и екипно развитие в среда на взискателност и взаимно уважение.

Училище „Рьорих” работи по интригуващ и рядък учебен план, утвърден от МОН, който съчетава интензивното езиково обучение от най-ранна възраст с висок общообразователен стандарт и засилен акцент върху изкуствата.

Родният език и английският вървят ръка за ръка в началната училищна степен. Втори чужд език може да се изучава от III клас под формата на занимание по интереси. Програмата е обогатена с приказки за изкуството, театър, разнообразие от занимания с изящно и приложно изкуство, музика и спорт. Целодневната организация на учебния ден до VII клас включително позволява балансирано разнообразие от дейности в седмичното разписание, които насърчават смислени междупредметни връзки и здравословен ритъм в живота на учениците.

Гимназиалната степен на “Рьорих” е профилирана, като гимназистите имат възможност да изучават музика и изобразително изкуство по избор. Учениците се явяват на престижни тестове за владеене на чужди езици. След като завършат средното си образование, учениците от Гимназия “Рьорих” успешно се реализират в авторитетни европейски и български университети.

горе

Мисия

Мисията на училище «Рьорих» е да подкрепя израстването на свободни личности, които освен знания и умения, активно търсят смисъл и придават значение на живота, притежават независимост и целенасоченост на ума, потребност от творчески предизвикателства, избират своето място и намират щастие в света.

В нашата визия именно такива личности населяват и градят бъдещето на страната ни и бъдещето на света.

горе

Ценности

 • Училището е път, процес, постоянно самонаблюдение и вдъхновено учене. Този път се извървява с удоволствие и удовлетворение в спокойна, красива, взискателна образователна среда, в която е налице споделеност, разбирателство и стремеж към балансирано взаимодействие.
 • Всяко дете е изключително. Училището е средата, в която то намира възможности, подкрепа и насърчение да разкрие и развие най-доброто в себе си и да осъществи мечтите си.
 • Училището се стреми да изгражда и съхранява у детето позитивна нагласа към света и норми на поведение, които създават атмосфера на толерантност и уважение към всяка отделна личност, хармония в общуването със себе си и със света.
 • Учителите в училище „Рьорих” обичат своята професия и откриват осъществяване и радост в общуването на децата. Учителят осъзнава ролята си за порастването на почтени и щастливи хора, постоянно се учи и съдейства с любов на децата.
 • Ангажирани партньори в процеса са всички членове на общността: учениците, учителите и родителите. Те споделят, обсъждат и правят избор в условията на откритост, вслушване и позитивност.

горе

Цели

Основна краткосрочна цел на ЧСОУ ”Рьорих” е да представи модела си за работа и образователните си практики пред възможно най-широк кръг хора. Вярваме в ценността и успеха на този модел и целим той да достигне до все повече семейства в България.

Дългосрочна цел на училището е в условията на икономическа стабилност да изгради образователен комплекс, който да осигурява всички основни и подкрепящи дейности в полза на детето и неговото израстване.

горе

Положителни страни

Вярваме, че изборът на българския ученик и родител се мотивира не от вида финансиране на една образователна институция – държавно, общинско или частно. Надяваме се избора все повече да се основава на качеството и образователната среда, които училището предлага, на уменията и способностите на учителите, на стила поведение и отношение към живота, които те насърчават.

горе

Материална База

Базата на Училище „Рьорих” е разположена в кв. Драгалевци в полите на Витоша. Непосредствената близост до планината предлага възможност за контакт с природата, чести излети и туристически походи.

Вътрешното пространство на сградата е оползотворено оптимално за целите на образователния процес. Освен класни стаи са обзаведени кабинети по природни науки, театър, изящни и приложни изкуства, кабинет за психологическа подкрепа, зала за презентации и общоучилищни срещи. Сградата, която обитаваме не прилича на стандартната училищна сграда като обеми и разпределение. Отличителните черти на вътрешната архитектура са уют, близост до семейната среда, творческа атмосфера.

Сградата има прилежащ двор, подходящ за отдих, разходка и детски игри.

Спортните занятия на учениците са организирани в няколко отлични спортни бази:

 • Спортна зала „Триадица”
 • Открит стадион „Драгалевци”
 • Плувен басейн „Спартак”
 • Зала за спорт и танци в читалище „Св.св. Кирил и Методий”, кв. Драгалевци

горе

Човешки капитал

Да си учител е призвание, да си учител в „Рьорих” е красива и ценена изява на професионално, личностно, творческо ниво.

Екипът от учители и непедагогически персонал е сплотен и стабилен в годините. Съставен от хора, които усещат свързаност помежду си, помагат си и поемат грижата за децата в нейната цялост, а не парцелирана по предмети и занимания. В училището работят 23 служители на трудов договор и 7 хонорувани преподаватели. Стремеж на всички тези хора е да опознават все по-добре децата и в светлината на това познание да работят за най-доброто развитие на техните заложби и способности.

горе

Възрастови граници

Детски център за деца от 3 до 5 години.

Предучилищен клас

Целодневна форма на занимания. Балансирани учебни ситуации и игрови взаимодействия. Програма, разгърната чрез разнообразни дейности: занимания по български език и чужд език (английски), математика, ориентация в социалния свят и природния свят, музика, изобразително и приложно изкуство, спорт, театър, приказки за изкуството.

I – VII клас

Общообразователно хуманитарно обучение с висок критерий за грамотност и творчество. Засилен акцент върху езици и изкуства. Процесът на обучение включва още:

 • подготовка за сертификатни езикови тестове;
 • участие в междуучилищни локални, национални и международни проекти;
 • спорт и спортни отбори;
 • допълнителни занимания с театър и фолклор;
 • индивидуални занимания с музикален инструмент

Гимназиална степен

Профилирано обучение в четири профила. Ефективни форми за развитие на умения за учене, общуване, наблюдение, анализ, представяне на информация, самоусъвършенстване. Специфични предимства са и:

 • допълнителна подготовка за сертификатни изпити по език;
 • участие в национални форуми и международни проекти;
 • стратегическа подготовка за матуритетните изпити;
 • подкрепа при избор на кариерно и академично развитие

горе

Уникалност

Към вече описания учебен план, по който работи ЧСОУ «Рьорих», трябва да добавим още няколко допълнителни щрихи, свързани с училищния живот и потвърждаващи уникалността на случващото се в тази образователна институция:

Програма за интегрирано обучение на деца със специфични образователни потребности

Във всеки клас от I до VII може да се обучава едно дете със специални образователни потребности. Екип от специални педагози, логопед и психолог се грижат за балансираната схема на обучение и интеграцията на децата със СОП в програмата. Нивото на толерантност към индивидуалните различия е много високо и далеч надскача обществената нагласа, която е повече декларативна, отколкото действена.

Годишна стипендия за успех и принос към училищния живот, 

учредена на името на другия основател на училището – Диана Йорданова, послучай 10-годишния юбилей на училището. За стипендията в размер на 1000 евро се състезават с учебните си резултати и постиженията си учениците от пети до единадесети клас.

Музикален салон „Рьорих”

Годишно концертно издание на възпитаниците на училището заедно с гостуващи млади или вече утвърдени на музикалната сцена изпълнители.

Дискусионен форум

Ежегодният дискусионен форум вече се превърна в училище за дебатиране. Темата се предлага от учениците в гимназиалната степен. Събитието събира заедно ученици от различни столични училища, а за участие се канят видни и интересни обществени фигури.  От 2005г. Форумът се провежда съвместно с Българската асоциация на частните училища.

 

Уникален е и богатият Календар от училищни събития и проекти. Подготвяме го в началото на всяка учебна година, следвайки няколко основни направления и цели:

Опознаване и осмисляне на родното културно-историческо наследство, на българските традиции и ценни обществени практики.

Естествено и трайно вписване в евроинтеграционните усилия на съвременното българско общество чрез изучаване, анализиране и дискутиране върху актуални европейски теми, културни процеси и явления.

Възприемане на идеята за „култура” в най-широк смисъл и преживяването й в ежедневието.

Постоянни прояви и събития в нашия календар освен изброените по-горе са:

 • Литературен театър
 • Театър на английски език
 • Отбелязване на българските пролетни ритуали
 • Участие с творби от художествените колекции, създадени през годината в инициативата ”София – Европейска столица на културата”
 • Балкански културен прозорец – проект, свързващ училища от Балканите чрез творчеството и изкуството
 • Ежемесечни посещения на музикални и театрални постановки
 • Участия в национални и международни художествени и литературни конкурси и изложби

Отличия, награди, признание

През 2011 г. Училище „Рьорих” бе удостоено с отличието ”Златна книга” за завоюван   висок престиж и принос към развитието на българското образование. Отличието се присъжда от Съвета на европейската научна и културна общност.

През 2009 г. почетно отличие „Неофит Рилски” бе присъдено от Министъра на образованието за цялостна професионална трудова дейност в системата на народната просвета на Радка Карагьозова, директор на ЧСОУ „Рьорих”

Многобройни и разнообразни са форумите, състезанията, конкурсите на регионално, национално и международно ниво, в които учениците на Училище «Рьорих» изявяват своите знания, художествени и музикални умения, социални компетентности,  получават признание и награди, заемат призови места.

Ще изброим част от тях:

 • Стауетка и специална награда в раздел «Художествено творчество» от Национален конкурс „Само децата знаят какво търсят”, посветен на 110-годишнината от рождението на Антоан дьо Сент Екзюпери
 • Специална награда и ІІІ място в раздел «Литературно творчество» за създаване на стихотворение на френски език от същия конкурс
 • Първи награди и призови места от изданията на фолклорния преглед „Нашите корени”
 • Почетни грамоти от международна изложба в Санкт-Петербург, Русия, «По пътя на Майстора», посветена на творчесвото на Николай Рьорих
 • Почетни грамоти от международна изложба в гр. Триест, Италия «Рождество Христово в картини»
 • Три първи награди от Националния конкурс за детска рисунка „Красотата на водните лилии”, иницииран от Фонданция „Ян Бибиян”
 • Плакет и грамота за отлично представяне на преподавателя по изобразително изкуство Евелина Катерова на същия конкурс
 • Награда от ХІІІ Национален литературен конкурс „Моята приказка за доброто»
 • Почетна грамота като партньор в проект “Децата се учат как да защитават животните” на Фондация “Четири лапи”
 • Участия в Областни и Национални олимпиади по математика, български език и литература, английски език, испански език, немски език, френски език, география, история, философия
 • Призови места в Софийски математически конкурс, Международно състезание „Математическо кенгуру”, Историческо състезание „Старите български столици”
 • Международни сертификати за владеене на английски език на Cambridge Testing Institution за всички възрастови групи
 • Номниции за участие в конференция на Световните младежки лидери
 • Многобройни награди от футболни турнири за деца и юноши
 • Поздравителен адрес от Министъра на образованието за отлични резултати на Държавните зрелостни изпити

горе

Бъдеще

Във визията ни за бъдещето ЧСОУ ”Рьорих” е стабилна образователна институция, която чрез работещи иновативни методи реализира образователната ни концепция, описана по-горе. То е желано, привлекателно място за деца и ученици от различни възрасти, за техните учители и родители. Училището ни е търсен и надежден партньор по различни национални и международни проекти, които непрестанно разширяват и обогатяват културната среда на институцията. На фона на чудесните си учебни постижения, учениците създават и реализират разнообразие от проекти, които по естествен път ги подготвят за живота.

Мечтаем за модерна база, която в простор и функционалност да ни позволи да разгърнем всички свои идеи за научно експериментиране, живот в синхрон с природата, спорт и творчество.

Стремим се към устойчив растеж и сме отворени за партньорства, основани на споделени ценности.

горе

Сфери на реализация

100% от възпитаниците на ЧСОУ „Рьорих” продължават обучението си в желаното от тях учебно заведение при кандидатстване след седми и дванадесети клас като се класират в топ 20 на приетите.

Благодарение на отличното си портфолио, зрелостниците ни имат шанс да се обучават в различни специалности на престижни европейски университети. Коментар на наши възпитаници в чужбина можете да прочетете на страницата във Facebook: Roerich Alumni

горе

Условия за прием, срокове и цени

Приемът в ЧСОУ „Рьорих” се осъществява целогодишно в съответствие с действащите законодателни норми. Кандидатстващите ученици се явяват на диагностични входящи тестове, които са съпроводени със събеседване. На всички кандидати се осигурява възможност за пробен ден.

Информация относно финансовите  условия за учебната 2012-2013 година

Образователна степен

Такса обучение

Такса транспорт

Таксата включва
Предучилищен клас – VІІ клас Общообразователно хуманитарно обучение с висок критерий за грамотност и творчество и засилен акцент върху езици и изкуства. В таксата са включени още:

 • допълнителни часове по чужди езици
 • спорт и спортни отбори;
 • допълнителни занимания с театър и фолклор;
 • самоподготовка;
 • комплект учебници;
 • обяд и следобедна закуска;
 • участие в между училищни локални, национални и международни проекти;
 • охрана;
 • медицинско лице и логопедична диагностика.
при заплащане наведнъж до края на седмицата на Отворени врати – 19-23 март 2012

 

3480

 

850

при заплащане наведнъж в периода 24.03-30.06.2011

 

3798

 

895

при заплащане наведнъж или на две вноски при първа вноска в периода 01.07-08.09.2011

 

4082

895 € или

2 х 460

при заплащане на 12 месечни вноски, считано от 01.07.2011г.

 

12 х 350

895

или

2 х 460

Гимназия Общообразователно и профилирано обучение; спорт ; транспорт сутрин; допълнителни занимания по език, информационни технологии и изкуства; участие в национални форуми и международни проекти; охрана.
при заплащане наведнъж до края на седмицата на Отворени врати – 19-23 март 2012

 

1500

 

440 €

при заплащане наведнъж или на две вноски до 30.07.2011

 

1600

 

460 €

при заплащане наведнъж или на две вноски 01.08-14.09.2011

 

1720

 

460

при заплащане на 12 месечни вноски, считано от 01.07. 2011г.

 

12 х 165

 

495

*За второ дете от семейството се ползва 10% отстъпка от таксата за обучение и 20% от таксата за транспорт.

** От учебната 2012-2013 година ще бъде въведена лихва за просрочие.

горе

Мотиви за членство в БАЧУ

Българската асоциация на частните училища доказа своя категоричен принос за развитието на частния образователен сектор в България. Тя е демократична организация, форум за иновативни идеи, който създава възможности за своите членове да обменят информация, да разрешават заедно проблеми, да поддържат информираността си на изключително високо ниво. Компетентното участие на БАЧУ в работни групи по законопроекти, в тристранната комисия към МОМН и в други значими инициативи я превръща във фактор при взимането на решения с национално значение. В международен план БАЧУ е разпозната и призната от останалите национални асоциации на независимите училища. Активен член е на ЕКНАЙС /Европейски съвет на националните асоциации на независимите училища/ и участва със свои представители във форуми, които творят стратегии и политики на Европейско ниво.

Ние от Училище „Рьорих” вярваме в динамичните общности, които си поставят ясни цели в полза на обществения напредък. БАЧУ е такава общност. Считаме, че младите организации, каквито са частните училища в България имат голямото предимство да си сътрудничат чрез своята асоциация.

горе

Контакти с нас

website: www.roerich-school.org

e-mail: office@roerich-school.org; roerich_school@abv.bg

skype:    roerich_school
contact:  Лилия Симеонова, помощник директор

Гидове при вашето посещение в училище ще бъдат нашите гимназисти. Вярваме, че така вашето преживяване ще бъде по-богато, а нашите възпитаници ще имат още една възможност да упражнят уменията си в реална житейска ситуация.

Програма на съпътстващите събития и прояви в седмицата на
Отворени врати в ЧСОУ „Рьорих”
19 – 23.03. 2012 г. 

19.03., понеделник
Фолклорна музикална приказка „Пиленце пее” – (представяне на изпълненията, с които ЧСОУ „Рьорих” ще участва в ХІІ фолклорен преглед „Нашите корени”)

20.03., вторник
Отбелязване Деня на Франкофонията
„Нощно”  четене на поезия на европейски езици

21.03., сряда
Забавно пътешествие  в света на природните науки

22.03., четвъртък
Продукция на учениците по пиано – (Ще бъдат изпълнени произведения от  композиторите Бах, Грубер, Майкапар и др.)

23.03., петък

Литературен театър „Как дивен би могъл да бъде този свят…” – (Сценичен поглед върху  културната мисия на кръга „Мисъл”)

горе

Comments are closed.