Частна целодневна детска градина „Мария Магдалена”


Контакти
Розалия Николова – директор, създател и собственик на градината roza_nik@abv.bg ; info@mmagdalena-bg.com, тел.: 02/8598035 ; GSM: 0889518239

Гид: Албена Стоянова

История

Създадена 2007г. Лицензирана със Заповед на МОМН  РД № 14-266/15.09.2007г.

Градината стартира като лятна занималня от м.юни 2007г. и с една градинска смесена  група от м.септември 2007г. Днес градината има 3 групи и обхваща деца от 2.6г. до 6г. възраст в първа, втора и подготвителна групи.

Към градината има Занималня за ученици от 1-ви до 4-ти клас. Тя стартира от септември 2007г. с една група от 4 деца. Днес занималнята има две групи – сутрешна и следобедна, в зависимост от училищната смяна на децата.

Капацитетът на градината е малък, с 30 деца в детските групи и 20 деца в ученическите групи.

горе

Мисия

В ЧДГ”Мария Магдалена” децата растат щастливи. За колектива на градината грижата за децата е призвание, осъзната отговорност, дълг и труд.Всяко дете е личност и като такава то трябва да се развива и усъвършенства, обградено с обич и внимание.

Цялата педагогическа дейност е подчинена на благополучието на децата.

  • Спазване на нормативните документи и създаване на такива условия, при които децата да чувстват детската градина като свой дом.
  • Ефективно сътрудничество между детската градина и семейството.
  • В центъра е детето, с неговата индивидуалност и уникалност, защото свободното дете развива по-добре своите потенциални възможности.

Всеки ден ние даваме на децата т.нар.”психически витамини” – интересен термин употребяван от А.Аркин. Съдържанието им се изразява в създаването на уютна и богата на положителни емоции обстоновка, която носи радост на децата и съдейства за обогатяване на творческото им въображение. Част от тях са и ласката, добрият тон, внимателното отношение към всяко дете

горе

Ценности

Грижа, топлина и обич за децата ни…

Децата са най-скъпото нещо за всеки от нас и за тях ние сме готови да направим много. В днешния напрегнат ден успяваме да им отделим все по-малко време, а те изискват грижи, внимание, занимания, отговарящи на възрастта и интересите им. При нас децата са в подходяща среда, те са бъдат обгрижвани и обучавани, чувстват се уютно, спокойно и ведро. Средата е близка до домашната и за тях ЧДГ”Мария Магдалена” се превръща в дом и семейство

горе

Цели

Нашата основна, всекидневна цел е:
Съобразяване с личността на детето, развиване на неговата индивидуалност, интереси и способности, в уютна, спокойна и грижовна среда, с компетентност, професионализъм и обич.

Краткосрочни:

  • Постоянно усъвършенстване подхода и методите на обучение на децата.
  • Въвеждане на иновации в работата с децата.
  • Квалифициране на педагогическия персонал.
  • Запознаване и обмяна с чужд опит- с другите частни детски градини, с общински градини, с чуждестранни градини.

Дългосрочи цели:

  • Развитие и обогатяване на материална база.
  • Разширяване на дейността и разрастване на градината.

горе

Положителни страни

Уютна и спокойна атмосфера, в среда близка до домашната.

Индивидуално отношение и грижа за всяко дете, в зависимост от неговите искания, интереси и потребност. ЧДГ”Мария Магдалена” – защото тук децата са наистина щастливи

горе

Материална База

Базата е нова, специално проектирана и изградена да бъде детска градина, съобразена с всички изисквания на МЗ, МВР и МОМН.

Намира се в офисната част на жилищна сграда, в кв. „Гоце Делчев”. Помещенията са с изцяло южно изложение и с открит изглед към Витоша. Градината има двор, който е ограден и обезопасен. Обзавеждането е съобразено с нуждите на децата

горе

Човешки капитал

Колективът на ЧДГ „Мария Магдалена” работи с удоволствие и отговорност към родителите и децата. Екипът е от професионални педагози с качества и умения за работа с малки деца. С много любящи грижи и приятелско отношение всички ние от „Мария Магдалена” градим и възпитаваме у децата хармония, толерантност и желание за взаимопомощ.

Акцентираме и следим за изграждането на пълноценни личности, както чрез традиционни, така и чрез индивидуално съобразени методи за обучение и възпитание.

Учителите работят по утвърдени от МОН учебни програми, като имат възможност да обогатяват учебния процес с помощна литература, дидактически материали, форми, методи и средства за педагогическо взаимодействие. За децата се грижат четирима педагози, медицинска сестра, логопед, психолог.

горе

Възрастови граници

В градината се приемат деца от 2г. и половина до 6 годишна възраст.

В занималнята децата от първи до четвърти клас.

горе

Уникалност

Уникалността на ЧДГ”Мария Магдалена” е в нейната атмосфера на топлина, обич и взаимно уважение, които правят всички, които учат и работят в нея щастливи.

2011г. Грамота – Специална награда за дебют на ХІ Фолклорен преглед „Нашите корени”, организиран от БАЧУ

горе

Бъдеще

Развиваща се спрямо промените в живота и потребностите на децата детска градина., със запазени традиции и уникалност.

горе

Сфери на реализация

2011г. 2 деца завършиха подготвителна група в градината – записани в общински училища. Показват отлични резултати.

През настоящата 2011/2012 учебна година имаме 6 деца в подготвителна група. Някои от тях се ориентират към частните училища.

горе

Условия за прием, срокове и цени

Приемът е целогодишен, при наличие на свободни места. Записването в градината става с подаване на молба, сключване на Договор и внасяне на първата месечна такса. Таксата се внася месечно, като при отсъствия по болест или домашни причини, но не повече от 30 дни за учебната година, се приспада стойността на храната.

Месечна такса за учебната 2011/2012 година – 490 лв. Тя вклюйчва храната, всички консумативи, необходими за обучението по програмата и грижите за децата.

Извънпрограмните дейности се заплащат допълнително и са по желание на родителите и децата.

горе

Мотиви за членство в БАЧУ

БАЧУ – още едно доказателство и гарант за високото качество на ЧДГ”Мария Магдалена”. Обмяна на опит, обогатявене на творческия подход и методите на работа. Организираност и целенасоченост при решаване проблемите на частното образование.

горе

Контакти с нас

Розалия Николова – директор, създател и собственик на градината roza_nik@abv.bg ; info@mmagdalena-bg.com, тел.: 02/8598035 ; GSM: 0889518239

Гид: Албена Стоянова

горе

Comments are closed.