Частно СОУ “П.Р.Славейков”

КОНТАКТИ С НАС

Skype: slaveykov.school

Contact: Евелина Николова – директор; Иванка Димова-мениджър;

ГИД – Иванка Димова, тел. 0894480712

website: http://www.slaveikov-school.org

e-mail: slaveikov.school@gmail.com

История

Частно средно общообразователно училище „Петко Р. Славейков” отваря врати на 15 септември 2005г. Негови основатели са Надя Стойкова, Блага Попова и група съмишленици. Стартира като начално училище с лиценз на МОН РД 14-126/08.08.2005 г. Постепенно се развива в основно (21.04.2007г.) ,а в последствие – в средно общообразователно училище (03.08.2011г.) от предучилищен до дванадесети клас с ранно разширено изучаване на английски език. Организацията на учебния ден е целодневна за децата от предучилищен до четвърти клас. Във всички степени на училищното образование се търси най-доброто индивидуално и екипно развитие в подкрепяща и приятелска среда.
Училище ‘Петко Р. Славейков’ предлага стабилно партньорство и подкрепа на родителите в процеса на образование, възпитание и изграждане на тяхната най-голяма скъпоценност – децата им. В училище „П. Р. Славейков” те израстват като достойна, уважаваща себе си и другите личност чрез стимулиране и насочване на детското любопитство – двигател на човешкия напредък.
горе

Мисия

Училище „Петко Р. Славейков” предлага качествено и достъпно образование, съчетано с приятелска атмосфера и добра материална база.
Нашата цел е да издигнем следващите влиятелни личности и лидери в сферите на образованието, политиката и бизнеса, на основата на християнска етика и духовни ценности и чрез личния пример на преподавателите.
Екипът на училището зачита уникалността на всяко дете и се съобразява с неговите индивидуални дарби и потребности. Целият процес на възпитание и образование на учениците включва усилията на всички с ясното съзнание, че родителите са основни партньори на учителския екип за израстването и личностното изграждане на децата.
горе

Ценности

В училището е установена спокойна и творческа атмосфера, подкрепяща развитието на всяка отделна личност, нейните таланти, заложби и индивидуални особености. Процесът на обучение и възпитание има за цел да формира отговорни млади хора, с активна лична и гражданска позиция, с положително отношение към ученето и света, уважаващи себе си и другите.
Училищната среда насърчава отношения на взаимно приемане и зачитане личността на всяко дете, атмосфера на ненасилие, сигурност и лично щастие.
Дейността на училището е в съзвучие с християнските и общочовешки ценности – основа за формирането на здрава личност, която осъзнава своята стойност. Учителите в училище „Петко Р. Славейков” обичат своята професия и осъзнават ролята си на пример и фасилитатор, създават отношения на позитивно общуване, съдействащо за порастването на здравомислещи и щастливи хора.
Партньори в този процес са всички членове на общността: ученици, учители, родители. Те споделят, обсъждат и правят избор в условията на откритост, прозрачност и позитивност.
горе

Цели

 • Издигането и утвърждаването престижа на училището като институция, която осигурява качествено образование и възпитание и дава шанс за пълноценна и социална интеграция на деца в риск и деца със специални образователни потребности.
 • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.
 • Ускорено и ефективно изучаване на английски език.
 • Осигуряване на условия за физическо, психическо, нравствено и социално развитие на подрастващите.
 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация.
 • Повишаване квалификацията на учителите.

горе

Положителни страни

 • Качествено образование на достъпна цена;
 • Възпитаване в християнски ценности;
 • Различна атмосфера – позитивна и спокойна среда без агресия;
 • Подкрепа и развитие на детските таланти и способности;
 • Индивидуален подход към деца със специални нужди;
 • Непрекъснат контакт и сътрудничество с родителите;
 • Отдаден на децата екип от професионалисти;
 • Интерактивно и проектно обучение;
 • Засилено чуждо езиково обучение;
 • Партньорство с чужди училища (Англия, Америка);
 • Класове до 12 ученици;
 • Целодневно обучение за децата от 1. до 4. клас;
 • Допълнителни извънкласни дейности – пиано, вокална група, арт – школа, спорт;
 • Топъл обяд;
 • Транспорт до дома.

горе

Материална База

Базата на ЧСОУ „Петко Р. Славейков” е разположена в началото на кв. Княжево, в непосредствена близост до Витоша.
Училището ползва два от етажите в сградата на ПГЕБ “Проф. д-р Асен Златаров”,
р-н Витоша, ул. “Средорек” № 3. Класните стаи са просторни, съвместяващи кътове за учене, игра и отдих. Малките ученици се помещават на първия етаж, а големите – на четвъртия.
Сградата има обширен вътрешен двор, подходящ за отдих, разходка и детски игри.
горе

Човешки капитал

Нашите преподаватели са висококвалифицирани специалисти, решили да посветят живота си на духовното, интелектуално и емоционално израстване на децата и на превръщането им в личности. Ръководството, както и всички класни ръководители поддържат тясна връзка с родителите. Ежеседмично всеки родител получава по електронната си поща отчет за успеха и поведението на своето дете.
В училището работят 13 служители на трудов договор и 7 хонорувани преподаватели.
горе

Възрастови граници

Предучилищен клас
Тук, на 5-6-годишните деца се осигурява плавен преход от детска градина към първи клас с хармонично балансирани часове за обучение и игри. Целодневна организация на учебно-възпитателния процес от 8.00 до 17.00 часа. Програма с разнообразни дейности: занимания по български език и чужд език (английски), математика, ориентация в социалния и природния свят, музика, арт-школа, уроци по пиано.
I – VII клас
Общообразователно хуманитарно обучение с висок критерий за грамотност и творчество. Акцент върху английски език и арт – дейности. Процесът на обучение включва още:

 • Интерактивно и проектно обучение;
 • Участия в регионални и национални състезания и олимпиади;
 • Творческа работа по авторски и национални проекти;
 • Подготовка за сертификатни езикови тестове;
 • Партньорство с чужди училища (Англия, Америка);
 • Индивидуални занимания с музикален инструмент;
 • Арт – дейности;
 • Клуб ‘Християнска етика’.

Гимназиална степен
Училището има желание да развива гимназиалния етап като частна езикова гимназия. Осми клас е подготвителен в изучаването на английски език. Предлага се интензивна подготовка за успешно полагане на изпити и получаване на сертификати – FIRST, ADVANST, PROFICIENSY и IELTS. Учениците ни имат възможност да станат част от чуждестранни обучителни програми – Англия, Америка.
горе

Уникалност

Уникалността на училището е в неговата неповторима училищна атмосфера, сплотеност на училищното общество (учители, родители, ученици) и дейности.
Училището успешно работи по одобрен европейски проект, в партньорство с други две софийски училища, за интегрирано обучение на деца със специфични образователни потребности.
Във всеки клас от I до VII може да се обучава дете със специални образователни потребности. Екипът се грижи за балансираната схема на обучение и интеграцията на децата със СОП в програмата и училищния живот. Родителите получават подкрепа и специализирана помощ в грижата си за тези деца. Нивото на толерантност сред учители и ученици към индивидуалните различия е много високо и е позитивен пример за обществото ни.
През изминалата учебна година училището проведе кампания за борба с агресията в училище, която срещна широк отклик и подкрепа и във виртуалното пространство.
Успешна кампания се осъществи и по набирането на средства за построяването на рампа за деца с двигателни увреждания, осигуряваща достъпа на тези деца до необходимата им образователна среда.
Училището има богат календар от училищни събития и проекти. Той включва разнообразни дейности по представяне на индивидуални ученически и групови проекти; отбелязване на патронния празник на училището със ‘Славейкови дни’; опознаване и осмисляне на родното културно-историческо наследство; екологично и гражданско образование; литературни и музикални продукции; езикови лагери; ежегодно участие в проект ‘Бог е любов’ към Министерството на образованието; доброволчески инициативи; изложба на арт – дейностите през годината; концерти; карнавали; кулинарни и спортни празници.
горе

Бъдеще

След години виждаме ЧСОУ ”Петко Р.Славейков” като установена образователна институция, която е привлекателно място и максимално полезно за развитието и реализацията на деца и ученици от различни възрасти, на учители и родители.
Мечтаем нашите ученици да са сред бъдещите влиятелни и управляващи личности както в България, така и по света. Надяваме се с активното си отношение и разумна преценка нашите възпитаници да променят нагласи и да предлагат решения на наболели обществени проблеми.
Желаем гимназията да се разшири и установи като трета частна езикова гимназия. Да обогатим и развием бъдещи партньорски отношения с чуждестранни училища, които съдействат за културния и образователен обмен, както и да спомагат за ефективната реализация на учениците ни.
Да се удовлетвори необходимостта ни от самостоятелна модерна база, която да е достатъчно просторна, функционална и иновативна, за да ни позволи да разгърнем своите дейности и бъдещи научни търсения.
Стремежът ни е да изградим общност около училището от родители, общински служители, приятели, партньори и съмишленици от различни сфери на обществения живот с цел позитивно и подкрепящо отношение към дейността на „Петко Р. Славейков” и съдействие за неговия устойчив растеж и развитие.
горе

Сфери на реализация

Към настоящия момент всички ученици на училището, които са кандидатствали след седми клас, са приети съобразно своите желания и цели. Показват много добри и отлични резултати на матурите.
Наши ученици успешно продължават своето образование в Американски колеж, Първа английска езикова гимназия, Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия, НПГПТО „М. В. Ломоносов,”73 СОУ ‘’Владислав Граматик’’, НГДЕК ‘’Константин Кирил Философ’’, Техническо училище „Електронни системи” и други.
горе

Условия за прием, срокове и цени

Приемът в ЧСОУ „Петко Р. Славейков’” е целогодишен. Осъществява се по документи и след събеседване. За гимназията се полагат приравнителни изпити при необходимост.
Предучилищна група – годишна такса – 2 000 лв.
І-VІІ клас – годишна такса – 3 600лв., за първо дете; 2 700лв. за второ дете; 1 900 лв. за трето дете.
Гимназиален курс – VІІІ-ХІІ клас – 3 400 лв.
В таксата не са включени храна и транспорт.
Възможности за разсрочено плащане.
горе

 

ОФЕРТА:
Всички нови ученици, записани в периода на виртуалното изложение получават 20% отстъпка от годишната такса.
горе

КОНТАКТИ С НАС

Skype: slaveykov.school
Contact: Евелина Николова – директор; Иванка Димова-мениджър;
ГИД – Иванка Димова, тел. 0894480712
website: http://www.slaveikov-school.org
e-mail: slaveikov.school@gmail.com
горе

Comments are closed.